Reglement

 1. Algemene bepalingen
 2. definities
 3. Type en omvang van elektronische diensten
 4. Voorwaarden voor het verstrekken en sluiten van contracten voor het aanbieden van elektronische diensten
 5. Procedure van klachtenprocedure
 6. Intellectuele eigendom
 7. Slotbepalingen
 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. De website bs-delivery.nl werkt volgens de voorwaarden in dit Reglement.
  2. De verordeningen bepalen de soorten en omvang van diensten die elektronisch worden geleverd door bs-delivery.nl Website, de regels voor het verlenen van deze diensten, de voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van contracten voor het aanbieden van elektronische diensten, evenals de procedure voor klachtenprocedures.
  3. De verordeningen bepalen de soorten en omvang van diensten die elektronisch worden geleverd door bs-delivery.nl Website, de regels voor het verlenen van deze diensten, de voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van contracten voor het aanbieden van elektronische diensten, evenals de procedure voor klachtenprocedures.
  4. Elke Dienstontvanger is verplicht zich te houden aan de bepalingen van dit Reglement bij het nemen van stappen om de Elektronische Diensten van de bs-delivery.nl Website te gebruiken.
  5. Op zaken die niet onder deze Voorschriften vallen, zijn de bepalingen van toepassing
   1. Wet op de levering van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad nr. 144, post 1204, zoals gewijzigd),
   2. Consumer Rights Act van 30 mei 2014 (Journal of Laws van 2014, item 827),
   3. Het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd) en andere relevante bepalingen van de Poolse wetgeving.
 2. DEFINITIES
  1. CONTACTFORMULIER - een formulier beschikbaar op bs-delivery.nl Website waarmee de klant rechtstreeks contact kan opnemen met de serviceprovider.
  2. ALGEMENE VOORWAARDEN - dit reglement van de Partij.
  3. SERVICE PROVIDER -   Adrian Boryka   zakendoen onder het bedrijf   B & S Delivery , maatschappelijke zetel: Johannes Poststraat 114 2806 KC Gouda, afleveradres: Johannes Poststraat 114 2806 KC Gouda, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over economische activiteit, e-mail adres:   [email protected], tel. 063 958 6359.
  4. DIENSTGEBRUIKER - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan de wet via de elektronische service rechtsbevoegdheid verleent.
  5. ELEKTRONISCHE SERVICE - een dienst die door de Serviceprovider elektronisch aan de Klant wordt geleverd via de Website.
 3. TYPE EN REIKWIJDTE VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN
  1. De dienstverlener maakt het mogelijk om de elektronische diensten via de website te gebruiken, zoals:
   1. gebruik maken van het contactformulier,
  2. De levering van elektronische diensten aan klanten wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die in de voorschriften zijn gespecificeerd.
 4. VOORWAARDEN VOOR DE BEPALING EN CONCLUSIE VAN CONTRACTEN VOOR HET VERLENEN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN
  1. Verstrekking van elektronische diensten vermeld in hoofdstuk III, punt 1 van de voorschriften door de dienstverlener is gratis.
  2. De periode waarvoor het contract is gesloten:
   1. het contract voor het leveren van elektronische diensten, bestaande uit het mogelijk maken van het verzenden van een bericht via het contactformulier, wordt gesloten voor een bepaalde periode en wordt beëindigd bij het verzenden van het bericht of het staken van de verzending door de klant.
  3. Technische vereisten die nodig zijn om samen te werken met het ICT-systeem dat wordt gebruikt door de serviceprovider:
   1. een computer met internettoegang,
   2. toegang tot elektronische post,
   3. webbrowser,
   4. Cookies en Javascript inschakelen in de browser.
  4. De Service-ontvanger is verplicht om de Website te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden met respect voor de persoonlijke rechten en intellectuele eigendomsrechten van derden.
  5. De ontvanger is verplicht om gegevens in te voeren die consistent zijn met de werkelijke status.
  6. Het is de ontvanger verboden om onwettige inhoud te verstrekken.
 5. KLACHTENPROCEDURE
  1. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten door de dienstverlener:
   1. Klachten met betrekking tot het aanbieden van elektronische diensten via de website kunnen door de klant via e-mail worden ingediend op het volgende adres:   [email protected]
   2. Vermeld in de bovenstaande e-mail zoveel mogelijk informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum van het optreden van onregelmatigheden en contactgegevens. De verstrekte informatie zal de behandeling van de klacht door de serviceprovider aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen.
   3. Behandeling van de klacht door de dienstverlener vindt onmiddellijk plaats, uiterlijk binnen 14 dagen.
   4. Het antwoord van de Serviceprovider op de klacht wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven in het klachtenformulier of op een andere manier die door de Klant wordt verstrekt.
 6. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle inhoud die op de website op bs-delivery.nl wordt geplaatst, geniet auteursrechtelijke bescherming en is eigendom van bs-delivery.nl De klant draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor de schade toegebracht aan de serviceprovider, die voortvloeit uit het gebruik van enige inhoud bs-delivery.nl, zonder de toestemming van de serviceprovider .
  2. Elk gebruik door iemand, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Serviceprovider, van een van de elementen die deel uitmaken van de inhoud en inhoud van bs-delivery.nl is een overtreding van het auteursrecht van de Serviceprovider en resulteert in civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
 7. SLOTBEPALINGEN
  1. Overeenkomsten die worden gesloten via de website worden gesloten in overeenstemming met de Poolse wetgeving.
  2. In geval van onverenigbaarheid van enig deel van het Reglement met toepasselijk recht, zijn de relevante bepalingen van het Poolse recht van toepassing in plaats van de betwiste bepaling van het Reglement.
TOP