Privacybeleid

 1. Algemene bepalingen
 2. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling
 3. De basis van gegevensverwerking
 4. Het recht op controle, toegang tot uw gegevens en het corrigeren ervan
 5. Files "Cookies"
 6. Slotbepalingen
 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. De beheerder van persoonlijke gegevens verzameld via de website bs-delivery.nl. er is   Adrian Boryka   zakendoen onder het bedrijf   B & S levering , geregistreerd adres: Johannes Poststraat 114 2806 KC Gouda, afleveradres: Johannes Poststraat 114 2806 KC Gouda, NIP :, REGON :, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over economische activiteit, e-mail adres:   [email protected], hierna "Administrator", die tevens de Service Provider is op hetzelfde moment.
  2. De persoonlijke gegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Staatsblad nr. 133, post 883, zoals gewijzigd) en de Wet op elektronische diensten van 18 juli 2002 (Dz. U. nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd).
  3. 3. De beheerder let extra goed op de belangen van de betrokkenen en zorgt er met name voor dat de gegevens die zij verzamelen:
   1. verwerkt in overeenstemming met de wet,
   2. verzameld voor welbepaalde, legitieme doeleinden en niet onderhevig aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden,
   3. feitelijk correct en adequaat zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en opgeslagen in een vorm die de identificatie van de personen mogelijk maakt die zij betreffen, niet langer dan nodig om het doel van de verwerking te bereiken.
 2. DOEL EN REIKWIJDTE VAN GEGEVENSVERZAMELING
  1. De persoonlijke gegevens van de service-gebruikers verzameld door de beheerder worden gebruikt voor:
   1. contact opnemen met de klant (klant)
   2. informatiedoeleinden en andere activiteiten met betrekking tot de activiteit van de Klant op de website bs-delivery.nl
  2. De beheerder verwerkt de volgende persoonlijke gegevens van de klanten:
   1. Voor- en achternaam,
   2. adres
   3. E-mail adres,
   4. Telefoonnummer,
   5. anders
  3. De beheerder kan de volgende gegevens verwerken die karakteriseren op de manier waarop de klant de geleverde diensten elektronisch gebruikt (operationele gegevens):
   1. Markeert het einde van het telecommunicatienetwerk of IT-systeem dat wordt gebruikt door de serviceontvanger.
   2. Informatie over de start, het einde en de reikwijdte van elk gebruik door de Klant van de dienst die elektronisch wordt verleend.
   3. Informatie over het gebruik door de Klant van diensten die elektronisch worden geleverd.
  4. Het verstrekken van persoonsgegevens als bedoeld in punt 2 is noodzakelijk voor het leveren van diensten door de dienstverlener via e-mail als onderdeel van de website.
 3. BASIS VAN GEGEVENSVERWERKING
  1. Het gebruik van de site en het aangaan van contracten voor het aanbieden van elektronische diensten via deze site, waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is volledig vrijwillig. De persoon op wie de gegevens betrekking hebben, beslist onafhankelijk of hij de diensten die door de dienstverlener elektronisch worden geleverd volgens de voorschriften elektronisch wil gaan gebruiken.
  2. Volgens art. 23 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Staatsblad nr. 133, item 883, zoals gewijzigd), is gegevensverwerking toegestaan, onder andere wanneer:
   1. de betrokkene stemt ermee in, tenzij het gaat om het verwijderen van gegevens die hem betreffen.
   2. het is noodzakelijk om het contract uit te voeren wanneer de betrokkene er partij bij is of wanneer het nodig is om actie te ondernemen voordat het contract op verzoek van de betrokkene wordt gesloten.
  3. Verwerking van persoonlijke gegevens door de beheerder vindt altijd plaats in het kader van de aanvaardbaarheid van hun verwerking vermeld in punt 2. De verwerking van gegevens zal verband houden met de uitvoering van het contract of de noodzaak om op verzoek van de betrokkene vóór het contract actie te ondernemen (punt 2 b).
 4. HET RECHT OP CONTROLE, TOEGANG TOT DE CONTENT EN VERBETERING
  1. De Service Recipient heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en deze te corrigeren.
  2. Elke persoon heeft het recht controle uit te oefenen op de verwerking van gegevens die hem betreffen en die zich bevinden in het gegevensbestand van de beheerder, met name het recht om aanvullende gegevens te vragen, bij te werken, te corrigeren, tijdelijke of permanente schorsing van hun verwerking of verwijdering ervan als ze onvolledig, verouderd of niet waar zijn of ze zijn verzameld in strijd met de wet of zijn niet langer nodig om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken.
  3. Om gebruik te maken van de rechten als bedoeld in punt 1 en 2 kunnen worden gebruikt door een geschikte e-mail te sturen naar het volgende adres:   [email protected]
 5. "COOKIES" BESTANDEN
  1. Website van de dienstverlener   gebruikt bestanden   "Cookies". Het ontbreken van veranderingen in de browserinstellingen van de Klant komt neer op instemming met het gebruik ervan.
  2. De installatie van "cookies" is noodzakelijk voor de juiste dienstverlening op de website. De "cookies" -bestanden bevatten informatie die nodig is voor het goed functioneren van de website, met name die waarvoor autorisatie vereist is.
  3. De website maakt gebruik van typen:
   1. sessie
   2. blijvend
   3. analytisch
   4. Session " -cookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant tot ze zich afmelden (de website verlaten).
   5. Persistente" cookie-bestanden worden opgeslagen in het terminalapparaat van de Klant gedurende de tijd gespecificeerd in de "cookie" -bestandsparameters of totdat ze worden verwijderd door de Gebruiker.
   6. " Analytische " cookies laten een beter begrip toe van hoe de Klant omgaat met de inhoud van de website en organiseren zijn lay-out beter. "Analytische" "cookies" verzamelen informatie over de methode voor het gebruik van de website door de klanten, het type website van waaruit de ontvanger is omgeleid en het aantal bezoeken en de tijd van het bezoek van de klant aan de website. Deze informatie registreert de persoonlijke gegevens van de klant niet, maar wordt gebruikt om statistieken over het gebruik van de website te ontwikkelen.
  4. De gebruiker heeft het recht om te beslissen over de toegang van "cookies" tot zijn computer door ze in het venster van zijn browser te selecteren.   Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met "cookies" om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser).
 6. SLOTBEPALINGEN
  1. De beheerder gebruikt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens worden beschermd tegen gevaren en categorieën van gegevens die worden beschermd, met name gegevens beschermt tegen ongeautoriseerde toegang, worden genomen door een onbevoegde persoon, verwerking in strijd met toepasselijke wetten en wijzigingen, verlies, schade of vernietiging.
  2. De serviceprovider biedt passende technische maatregelen om te voorkomen dat elektronische gegevens die door onbevoegden zijn verzameld, worden verzameld en gewijzigd.

 

TOP